Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

 


ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ

Δηλώνω ότι επιθυμώ τη συμμετοχή του/των παιδιού/παιδιών μου στο   Ολοήμερο Πρόγραμμα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο πατέρα:

 

 

Ονοματεπώνυμο μητέρας:

 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/ τριας:

…………………………………………………τάξη………….

…………………………………………………τάξη………….

…………………………………………………τάξη………….

Δηλώνω ότι επιθυμώ ως ώρα αποχώρησης του/των παιδιού/ων μου από το πρόγραμμα του Ολοήμερου (ισχύει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Ολοήμερου) τις:

15.00

 

16.00

 

 (σημειώνετε με Χ την επιθυμητή ώρα)

Το/τα παιδί/-ιά μου κατά την αποχώρησή του/τους από το Σχολείο παραλαμβάνονται-συνοδεύονται:

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 

 

 (σημειώνετε με Χ ένα από τα δύο)

Σε περίπτωση που παραλαμβάνονται, σημειώνετε από ποιον/ποιους

Ονοματεπώνυμο συνοδού-τηλ. επικοινωνίας:

 

 

 

 

 

 

*Δηλώνω ότι επιθυμώ  τη συμμετοχή του/ των παιδιού/ων μου στο τμήμα πρόωρης υποδοχής:  ΝΑΙ….. ΌΧΙ…… (Σημειώνετε αντίστοιχα)

*(με την προϋπόθεση της εγγραφής και φοίτησης του μαθητή στο ολοήμερο τμήμα)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΤΕΡΑ

ΜΗΤΕΡΑΣ

1

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

2

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

 

3

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ

………………………………………………………202…

Ο/ Η Αιτ……………- Δηλ………………………

……………………………………………………………

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 2023 - 24 !!!

1 ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί γονείς, Σας ενημερώνουμε   ότι  τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30 , θα πραγματο...