Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου.

 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρίζας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

Σχολικό έτος: 2021-22

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

6/θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρίζας Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου

Κωδικός σχολείου (ΥΠΑΙΘ) 9140090

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έδρα του Σχολείου Λαγωπόδο Ζακύνθου

Τηλέφωνο 2695092251

Ηλεκτρονική διεύθυνση mail@1dim-rizas.zak.sch.gr

Ιστότοπος http://1dimrizas.blogspot.com/

Διευθυντής Αρβανιτάκης Παναγιώτης

Αναπληρώτρια διευθύντρια Μόρφη Αφροδίτη

Πρόεδρος συλλόγου γονέων/κηδεμόνων Αγαλιώτης Αλέξανδρος

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

2. Λειτουργία του Σχολείου

I. Διδακτικό ωράριο

II. Προσέλευση – Παραμονή και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Ι. Φοίτηση

II. Σχολικοί χώροι

III. Διάλειμμα

IV. Σχολική εργασία

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

VΙ. Πρόληψη φαινομένων βίας

VΙI. Παιδαγωγικός έλεγχος

VΙΙΙ. Σχολικές Δραστηριότητες

Άλλα θέματα

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

ΙΙ. Γονείς/κηδεμόνες

ΙII. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

IV. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Άρθρο 5: Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους

Άρθρο 6: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Πηγές..........................................................................................................................................12

Εισαγωγή

Αγαπητοί μαθητές, γονείς/ κηδεμόνες

Με τον όρο " Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου " εννοούμε το σύνολο των όρων και των

κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα, μεθοδικά και

αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και

διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής

κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση.

Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου», συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση

του διευθυντή του σχολείου με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων,

των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων και τον πρόεδρο

της δημοτικής κοινότητας Λαγωπόδου (ως εκπρόσωπο του Δήμου Ζακύνθου).

Έχει εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του

σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται στους

γονείς/κηδεμόνες μέσω της ανάρτησής του στον ιστότοπο του Σχολείου. Παρουσιάζεται δε

και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας

κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού

προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από

τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να

συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών

λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών

οργάνων του.

Ιστορία και όραμα του σχολείου μας

 •  Το σχολείο μας στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο, χτισμένο το 1994 και βρίσκεται στο

Λαγωπόδο Ζακύνθου.

Ιδρύθηκε μετά από συνένωση πέντε (5) ολιγοθεσίων σχολείων των κοινοτήτων Μαχαιράδου,

Ρομιρίου και Λαγωπόδου.

Διαθέτει επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη

(ενταγμένη στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ), εργαστήριο Φυσικών Επιστημών,

αίθουσα εικαστικών, αίθουσα πληροφορικής και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

 •  Οραματιζόμαστε ένα σχολείο σύγχρονο και δημοκρατικό το οποίο θα διέπεται από

σχέσεις αρμονικές μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Ένα σχολείο που στοχεύει αφενός στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων,

αφετέρου στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τα παιδιά ικανά να

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας είτε σαν σημερινοί μαθητές είτε ως

αυριανοί ενεργοί πολίτες.

Επιδίωξή μας τα παιδιά να είναι χαρούμενα κι ευτυχισμένα και καθημερινό μας μέλημα -όπως

και των γονέων- η ασφάλειά τους.

1.Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Κοινός στόχος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι όχι μόνο η πρόοδος των

μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη,

ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας, η ανάπτυξη κοινωνικής και

ατομικής ευθύνης.

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της

σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και

τις υποχρεώσεις τους.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την

ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως

εναρμονισμένος με αυτήν.

2. Λειτουργία του Σχολείου

Θα ήταν χρήσιμο να αφιερώσετε χρόνο, προκειμένου να μελετήσετε τον Εσωτερικό

Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, να προβληματιστείτε και να λάβετε

απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα που πιθανόν σας απασχολούν.

I. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του

ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου

καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες

διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως

εξής:

07:00 έως 07:15: Υποδοχή των μαθητών /τριών της «Πρωινής Ζώνης»

08:00 έως 08:15: Υποδοχή των λοιπών μαθητών/τριών

Έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.

Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος: 13:15 (εξάωρο)

Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20 (μόνο για

τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 15:00.

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο

Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα

αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.

II. Προσέλευση – Παραμονή και Αποχώρηση μαθητών/τριών

Η προσέλευση των μαθητών το πρωί γίνεται από 8:00 ως 8:15 από την κεντρική

είσοδο του σχολείου.

(Εξαίρεση οι μαθητές/τριες που έχουν εγγραφεί στην πρωινή ζώνη και προσέρχονται

από 7:00 ως 7:15).

Η έγκαιρη προσέλευση συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, αντίθετα η

καθυστερημένη είσοδος του μαθητή στην τάξη προκαλεί διακοπή της ροής του

μαθήματος και αναστάτωση.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα ( π.χ. επίσκεψη σε

γιατρό) έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του , με τη σύσταση

αυτό να γίνει στην αλλαγή διδακτικής ώρας (π.χ. 09:00 ή ακόμη καλύτερα στο

διάλειμμα)

Υποδοχή μαθητών. Στην είσοδο υποδέχεται τα παιδιά ο υπεύθυνος εφημερεύων

εκπαιδευτικός. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους , αποχωρούν αφού

βεβαιωθούν ότι αυτά εισήλθαν στο προαύλιο.

Έναρξη προγράμματος 08:15, εκπαιδευτικοί και μαθητές συγκεντρώνονται στον

προκαθορισμένο χώρο, κατά τμήματα και με τήρηση των αποστάσεων, όπου γίνεται

κοινή προσευχή και τυχόν ανακοινώσεις από τον διευθυντή του σχολείου

Οι ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν, αλλά οφείλουν να

παρευρίσκονται στο χώρο και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Πέντε λεπτά (5΄) μετά την έναρξη του προγράμματος, για λόγους ασφαλείας και

εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, η είσοδος κλειδώνει.

Το κουδούνι λήξης των μαθημάτων χτυπάει στις 13:15. Η αποχώρηση των

μαθητών/τριών γίνεται κατά τμήματα, συνοδεία του διδάσκοντα την τελευταία ώρα

εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές που μεταφέρονται με το σχολικό λεωφορείο εισέρχονται σε αυτό υπό την

επίβλεψη του εφημερεύοντος.

Οι λοιποί μαθητές αποχωρούν με τους γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για

την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών τους.

Σε περίπτωση που, λόγω κωλύματος, ο γονέας αδυνατεί να βρίσκεται στο σχολείο την

ώρα αποχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι γονείς δύνανται να

εισέρχονται στο προαύλιο του σχολείου και να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από

τον στεγασμένο χώρο (ανατολικά της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων), τηρώντας σειρά

προτεραιότητας ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Παρακαλούνται οι ενήλικες συνοδοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της

σχολικής τροχονόμου, συμβάλλοντας πρωτίστως στην ασφάλεια των μαθητών/τριών.

Με απόφαση του σχολικού συμβουλίου (αρ. 1/29-9-2021) δεν επιτρέπεται η είσοδος

οχημάτων στην πάροδο που οδηγεί στην είσοδο του σχολείου, κατά τις ώρες

προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, εξαιρουμένων των οχημάτων των

εκπαιδευτικών όπου θα παραμείνουν σταθμευμένα μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Στο σχολείο μας εφαρμόζεται ο Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με ενιαίο

διδακτικό υποχρεωτικό πρόγραμμα και λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος.

Ωρολόγιο πρόγραμμα – διδακτικές ώρες

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07:00-07:15 15΄ Υποδοχή Μαθητών Πρωινής Ζώνης

07:15-08:00 45΄ Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08:00-08:15 15΄ Υποδοχή Μαθητών υποχρεωτικού προγράμματος

08:15-09:00 45΄ 1η διδακτική ώρα

09:00-09:40 40΄ 2η διδακτική ώρα 1η διδακτική περίοδος

09:40-10:00 20΄ Διάλειμμα

10:00- 10:45 45΄ 3η διδακτική ώρα

10:45-11:30 45΄ 4η διδακτική ώρα 2η διδακτική περίοδος

11:30-11:45 15΄ Διάλειμμα

11:45-12:25 40 5η διδακτική ώρα

12:25-12:35 10΄ Διάλειμμα

12:35-13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα

13:15-13:20 5΄ Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών

Μετάβαση μαθητών του Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20- 14:00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου/Διατροφική Αγωγή

14:00-14:15 15΄ Διάλειμμα

14:15-15:00 45΄ 2η ώρα Ολοήμερου/ Μελέτη - Προετοιμασία

15:00 Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος

3.Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Ι. Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται

από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες

και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα

χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των

μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και

την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Φυσική Αγωγή

Το ΑΔΥΜ προσκομίζεται στην Α΄ και Δ΄ τάξη και είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στο

μάθημα της Γυμναστικής. Αντίγραφό του φυλάσσεται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.

Για την ασφαλή συμμετοχή στο μάθημα χρειάζεται οι μαθητές/τριες να φορούν τα κατάλληλα

ρούχα και παπούτσια.

II. Σχολικοί χώροι

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά

στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του

Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο

σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς

είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και

εκπαιδευτικοί πολλές ώρες.

Με την προτροπή εκπαιδευτικών και γονέων πρέπει και οι μαθητές να συμβάλλουν ώστε

διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

III. Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που

έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να μην υπάρχει ανάμιξη μαθητών/τριών από

διαφορετικές τάξεις.

Ορίζεται σαφώς ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους πίσω από το σχολικό κτίριο.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται

τελευταίος/τελευταία, αφού έχει βεβαιωθεί ότι έχουν εξέλθει όλοι/ όλες οι μαθητές/τριες.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθουσες.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά οι αίθουσες δεν κλειδώνουν στο διάλειμμα προκειμένου να

αερίζονται επαρκώς και να απολυμαίνονται οι επιφάνειες από την καθαρίστρια.

Οι μαθητές επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να τσακώνονται και να μη χρησιμοποιούν άσχημο ή

προσβλητικό λεξιλόγιο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν πρέπει να απευθύνονται άμεσα στους

εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. (Σε κάθε διάλειμμα εφημερεύουν δύο εκπαιδευτικοί)

Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το διάλειμμα γίνεται στις στεγασμένες

βεράντες, ακριβώς έξω από το κάθε τμήμα.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να

παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου

από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του

παραδίδεται αυτό από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου ή

στο παιδί υπό την επίβλεψη του εφημερεύοντα.

IV. Σχολική εργασία

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή

διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των

συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του

μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ότι είναι

απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπεύθυνων

εκπαιδευτικών. Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή

είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο

του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν

συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα

τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν

στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχουν

δοθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα,

όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι

γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν

να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει

κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Ο Διευθυντής

Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των

διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών.

Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και

τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων

εκπαίδευσης.

Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση

τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.

Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των

χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των

μαθητών/μαθητριών.

Είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του ΗΣΖ (Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής), πρόσβαση στο

περιεχόμενο του οποίου έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Οι εκπαιδευτικοί

Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της

εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των

Στελεχών της εκπαίδευσης.

Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης

επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για

τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, εποικοδομητικού σχολικού

κλίματος.

Λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των

μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να

αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη

αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και

το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή

παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και

τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

Οι μαθητές/μαθήτριες

Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής

κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών ή τσίχλας την ώρα του μαθήματος.

Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν

το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.

Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη

βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη

σχολική ζωή και πρόοδό τους.

Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Δεν προκαλούν ζημιές

στο κτίριο και τον εξοπλισμό. Επίσης, δεν καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία που παρέχονται

δωρεάν από την πολιτεία.

Χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους

στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο

της βρύσης), κάνοντας λελογισμένη χρήση στο σαπούνι και το χαρτί.

Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου φύλου ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών για κανένα

λόγο.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και

ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.

Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου

ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.

VΙ. Πρόληψη φαινομένων βίας

Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).

Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα

παρακάτω βήματα: 1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 2.

Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος. 3. Απευθύνονται στον Διευθυντή. Σε

περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και

σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.

Ο ΣΔ δίνει έμφαση στην κατανόηση από τους μαθητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δε

στα δικαιώματα του σεβασμού της προσωπικότητας, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης,

εφόσον δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων, στο δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή

αθέμιτης διάκρισης (λόγω φύλου, καταγωγής, εμφάνισης, κοινωνικής προέλευσης κλπ). Ειδικά

για το σχολ. έτος 2021-22 θα αναπτυχθούν σχετικές δράσεις μέσω των εργαστηρίων

δεξιοτήτων.

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί, με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς εστιάζουν με τους

μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης τους στην επικοινωνία και στη συνδιαμόρφωση κανόνων

(συμβόλαιο τάξης) που έχουν ως επιμέρους στόχο την πρόληψη σε θέματα σχολικού

εκφοβισμού. Σε αυτήν την κατεύθυνση το σχολείο συνεργάζεται με το Κέντρο Πρόληψης

«Στοργή» με στόχο την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών.

VIΙ. Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας

των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή/τη

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική

αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση,

λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων

του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει

καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε

πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και

να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν

εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού

κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές

της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά

των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν.

Οι ενέργειες που προβλέπονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι:

α. Παρατήρηση

β. Επίπληξη

γ. Παραπομπή στον διευθυντή

δ. Ενημέρωση γονέων

ζ. Αλλαγή τμήματος (με απόφαση συλλόγου διδασκόντων)

η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (με τη συναίνεση των γονέων)

Γονείς και κηδεμόνες

Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν

σε περίπτωση απουσίας του.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά μας (ή

αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ώστε

να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.

Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη

Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους

μαθητές/μαθήτριες.

Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό

θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους –θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή

ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να

επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη

συνδρομή του σχολείου.

VΙΙΙ. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς

και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην

αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές οφείλουν να

συμμετέχουν και να συμπεριφέρονται κόσμια.

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο,

ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς

και μαθητές.

Όταν ο σύλλογος αποφασίζει για μετακινήσεις μαθητών, αυτές θα γίνονται σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις στις οποίες αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι όροι

για την πραγματοποίηση εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων των Δημοτικών Σχολείων και

εν γένει όλων των σχολικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός του σχολείου που

συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών.

Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται

εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα

έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο). Τη φετινή χρονιά και όσο

ισχύουν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, οι εορτές θα πραγματοποιούνται εντός

των σχολικών αιθουσών προς αποφυγή συνωστισμού

Το περιεχόμενο και η διάρκεια των δράσεων του σχολείου καθορίζονται με απόφαση του

συλλόγου διδασκόντων.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά εισάγονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου τα

"Εργαστήρια Δεξιοτήτων". Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της

καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις

μαθήτριες και στους μαθητές η οποία επιτυγχάνεται με στοχευμένες δραστηριότητες.

Παράλληλα επιδιώκεται μεταξύ άλλων συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς/ιδρύματα.

Άλλα θέματα

Προσωπικά δεδομένα

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της

σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή ), επιβάλλεται η γραπτή

συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού

υλικού των παιδιών τους.

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής

Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό

Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του

Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα

εμβόλια.

Απουσίες

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο το σχολείο για την

απουσία των παιδιών τους.

Σε περίπτωση που η απουσία οφείλεται σε ασθένεια, η επιστροφή στο σχολείο προϋποθέτει

την πλήρη ίαση του παιδιού.

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας και πρόληψης λόγω της πανδημίας,

παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες:

 •  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αντιμετώπιση και διαχείριση της

οποιασδήποτε ασθένειας ή και απλής αδιαθεσίας του παιδιού

 •  να φροντίζουν για την τήρηση των Πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ στο βαθμό που τους

αφορά (διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, προσκόμιση σχολικής κάρτας,

μάσκες)

Ολοήμερο

 •  Το Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά λήγει στις 15:00.
 •  Το Ολοήμερο φιλοξενείται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η επιφάνεια της

οποίας (>100τ.μ.) εξασφαλίζει την τήρηση των μέγιστων αποστάσεων. Τα

παιδιά κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις και σε διαφορετική γωνιά η κάθε

τάξη. Μετά το φαγητό, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι επιφάνειες

απολυμαίνονται και τις ίδιες θέσεις χρησιμοποιούν τα παιδιά για τη μελέτη των

μαθημάτων.

 •  Οι μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρωί αφήνουν το

τσαντάκι με το φαγητό τους στην αίθουσα σίτισης (αν χρειάζεται το τοποθετούν

στο ψυγείο). Τα σκεύη πρέπει να είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.

 •  Οι μαθητές προετοιμάζουν τις εργασίες τους υπό την επίβλεψη και την

υποστήριξη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.

 •  Η φοίτηση των εγγεγραμμένων μαθητών είναι υποχρεωτική και πρέπει να

τηρείται η ώρα αποχώρησης όπως έχει δηλωθεί από τους γονείς.

 •  Η συμπλήρωση 15 συνεχόμενων αδικαιολόγητων απουσιών έχει ως συνέπεια τη

διαγραφή του μαθητή από το Ολοήμερο.

 •  Επειδή δεν είναι βέβαιο ότι ο χρόνος μελέτης θα επαρκεί πάντα, στο σπίτι είναι

απαραίτητος ο επανέλεγχος των εργασιών.

 •  Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών

τους.

Σχολική βιβλιοθήκη

 •  Το σχολείο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών.
 •  Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της

εβδομάδας.

 •  Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία, τα οποία πρέπει να επιστρέψει σε

χρόνο που έχει ορίσει η υπεύθυνη εκπαιδευτικός της βιβλιοθήκης.

 •  Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή

κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα

καινούργια.

 •  Οι γονείς ενημερώνονται για τον κανονισμό λειτουργίας της σχολικής

βιβλιοθήκης, με ενημερωτική επιστολή που διαμοιράζεται στους μαθητές και

αναρτάται στο ιστολόγιο του σχολείου.

Λειτουργία Κυλικείου Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που

μπορούν να διατίθενται στα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της

υγείας των μαθητών/μαθητριών και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού

περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής. Ενδεικτικά κατάλληλα προϊόντα: Φρούτα και

λαχανικά εποχής (αποξηραμένα φρούτα, φυσικοί χυμοί, σαλάτες, φρουτοσαλάτες κ.λπ.),

γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.), αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές,

μουστοκούλουρα, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμο κ.λπ.).

Με ευθύνη του διευθυντή, η υπεύθυνη του κυλικείου έχει λάβει γνώση για το πρωτόκολλο

του ΕΟΔΥ ως προς τη σχολαστική εφαρμογή των ειδικών μέτρων λόγω COVID-19.

Η διεύθυνση του σχολείου έχει φροντίσει να τοποθετηθούν σημάδια στο δάπεδο, για να

τηρούνται οι αποστάσεις κατά την αναμονή των μαθητών.

Έχει συσταθεί επιτροπή, με αρμοδιότητα να ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του

κυλικείου.

Η υπεύθυνη του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση

μαθητών.

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς

με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.

4.Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας.

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που

δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογό Γονέων. Η εμπιστοσύνη του

παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο

και τον εκπαιδευτικό. Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο

δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή

συνεννόηση, απευθύνονται στον Διευθυντή του Σχολείου.

Η συνεργασία των γονέων με το σχολείο θεωρείται βασικός παράγοντας για τη βελτίωση όχι

μόνο της σχολικής επίδοσης του παιδιού αλλά και των σχέσεών του με το σχολείο και τους

δασκάλους, της κοινωνικής του συμπεριφοράς και γενικότερα της κοινωνικο-συναισθηματικής

του ανάπτυξης.

Το σχολείο δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πεδίο αντιπαλότητας μεταξύ των μελών της

σχολικής κοινότητας, αλλά χώρος δημιουργικής έκφρασης , μάθησης και κοινωνικοποίησης.

Με δεδομένο ότι τις δύο πλευρές (οικογένεια – σχολείο) τις συνδέει ο κοινός παρανομαστής

που είναι το παιδί, η συνεργασία δεν μπορεί να είναι επιλογή, αλλά ανάγκη και υποχρέωση.

Οι ρόλοι πρέπει να είναι διακριτοί και επιδίωξη του σχολείου είναι μέσα από την ενημέρωση,

να επιτευχθεί η απαραίτητη συμπόρευση στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία και η κοινή

λογική.

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη

δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους

και ο χώρος του σχολείου, δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα προς τα παιδιά.

Και οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν τους γονείς με ευγένεια και ενσυναίσθηση,

κατανοώντας την αγωνία και το ενδιαφέρον για τα παιδιά τους.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

στο χώρο του σχολείου.

Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο

προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς. (Λόγω COVID-19 η

είσοδος τρίτων στο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο και

αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη διεύθυνση.)

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς

προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν

στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος

ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση

Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση

του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών,

προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις

προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Οι γονείς-κηδεμόνες

οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να ενημερώνουν άμεσα τους

εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις

έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και

βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση

εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να

επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου, και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για

τα θέματα του Σχολείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι

ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες

περιπτώσεις.

Όσο ισχύουν οι περιορισμοί που έχει θέσει η Πολιτεία σχετικά με την προστασία από τον

COVID-19, αποφεύγονται οι δια ζώσης παιδαγωγικές συναντήσεις, με εξαίρεση την συνάντηση

με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης – σε ώρα μη λειτουργίας του σχολείου –

και τυχόν αναγκαίες κατ’ ιδίαν συναντήσεις με γονείς για σοβαρά θέματα.

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο

Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε

αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων

των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Σύλλογο

Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

IV. Σχολικό Συμβούλιο

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης

λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει

παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον

σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.

V. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη

σύμπραξη όλων −μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, Συλλόγου Γονέων και

Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης−, για να επιτύχει στην αποστολή του.

Άρθρο 5: Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους Αντιμετώπιση

έκτακτων αναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες

συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι

φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο

βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά

φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση

του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του

σχολικού έτους. Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία

με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που

προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης

ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης

κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν

αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε

άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό. Τέλος, σε

καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί,

μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν

ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ,

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και

την ασφάλεια των μελών της.

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

Στο προαύλιο, μπροστά από τις βρύσες -απόσταση τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα από το κτίριο.

Άρθρο 6:Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός (Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων με αριθμό 7/29-09-

2021 και Πράξη του Σχολικού συμβουλίου με αριθμό 1/28/09/2021), βασίζεται στην ισχύουσα

νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.

Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς,

άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο

σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας

του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να

πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά

περίπτωση από τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού

Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική

νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σχολείου αφού εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού

Έργου και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναρτάται στον ιστότοπο του σχολείου

προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι γονείς/κηδεμόνες.

29 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διευθυντής

Αρβανιτάκης Παναγιώτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

«Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025»

 Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 1...